HAPPY WEDDING DAY

£3.10

(D)        S. White, C. White

Richardson – Australia – 1985